Phorio

Buildings in countries and territories

To access the buildings which are listed for a country or country-like territory, please click on its name.

Name

Population

Trung Quốc 1,347,350,016
Ấn Độ 1,210,193,408
Hoa Kỳ 314,774,000
Indonesia 237,641,328
Brasil 193,946,880
Pa-ki-xtan 181,236,992
Ni-giê-ri-a 166,628,992
Băng-la-đét 152,518,016
Nga 143,228,304
Nhật Bản 127,530,000
Mê-hi-cô 112,336,536
Phi-lip-pin 92,337,856
Việt Nam 87,840,000
Ê-ti-ô-pi-a 84,320,984
Ai Cập 82,837,000
Đức 82,175,684
I-ran 75,149,672
Pháp 67,595,000
Thái Lan 65,479,452
Ý 60,849,248
Nam Phi 51,770,560
Hàn Quốc 50,004,440
Mi-an-ma 48,724,000
Cô-lôm-bi-a 46,787,000
Tây Ban Nha 46,468,102
U-crai-na 45,560,272
Tan-da-ni-a 43,188,000
Ác-hen-ti-na 40,117,096
Kê-ni-a 38,610,096
Ba Lan 38,538,448
An-giê-ri 37,100,000
Ca-na-đa 34,979,600
I-rắc 33,330,000
U-gan-đa 32,939,800
Ma-rốc 32,730,400
Xu-đăng 30,894,000
Áp-ga-ni-xtan 30,419,928
Pê-ru 30,135,876
Ma-lay-xi-a 29,554,000
Nê-pan 26,620,808
Gha-na 24,658,824
Y-ê-men 24,527,000
Mô-dăm-bích 23,700,716
Đài Loan 23,268,372
Úc 22,813,438
Xi-ri 21,836,000
Ăng-gô-la 20,609,294
Xri Lan-ca 20,277,596
Ca-mơ-run 19,406,100
Ru-ma-ni 19,042,936
Hà Lan 17,116,281
Ka-dắc-xtan 16,815,000
Chi-lê 16,572,475
Ni-giê 16,274,738
Ma-la-uy 15,883,000
Goa-tê-ma-la 14,713,763
Ma-li 14,528,662
Ê-cu-a-đo 14,483,499
Campuchia 14,478,000
Dăm-bi-a 13,092,666
Dim-ba-bu-ê 13,014,000
Xê-nê-gan 12,855,153
Bỉ 11,303,528
Sát 11,274,106
Cu Ba 11,247,925
Ghi-nê 10,824,200
Hy Lạp 10,787,690
Ru-an-đa 10,718,379
Tuy-ni-di 10,673,800
Bồ Đào Nha 10,561,614
Bolivia 10,426,155
Ha-i-ti 10,085,214
Hung-ga-ri 9,957,731
Xô-ma-li 9,797,000
Bê-la-rút 9,459,800
Bê-nanh 9,352,000
Áo 8,794,267
Bu-run-đi 8,749,000
Thụy Sĩ 8,401,120
Hôn-đu-rát 8,385,072
I-xra-en 7,941,900
Xéc-bi 7,120,666
Bun-ga-ri 7,101,859
Li-bi 6,469,000
Lào 6,465,800
Gióc-đa-ni 6,371,500
Pa-ra-goay 6,337,127
Tô-gô 6,191,155
En-san-va-đo 6,183,000
Ni-ca-ra-goa 6,071,045
Đan Mạch 5,587,085
Xlô-va-ki-a 5,445,324
Phần Lan 5,424,770
Singapore 5,312,400
Na Uy 5,048,800
Ai-len 4,588,252
Gru-di-a 4,497,600
Niu Di-lân 4,446,160
Li-băng 4,292,000
Crô-a-ti-a 4,290,612
Li-bê-ri-a 4,245,000
Công-gô 4,233,000
Puerto Rico 3,706,690
Cô-oét 3,582,054
Môn-đô-va 3,559,500
Pa-na-ma 3,405,813
Mô-ri-ta-ni 3,378,254
U-ru-goay 3,286,314
Ác-mê-ni-a 3,275,700
Li-tu-a-ni-a 3,180,394
An-ba-ni 2,831,741
Ô-man 2,773,479
Mông Cổ 2,736,800
Ha-mai-ca 2,709,300
Lê-xô-thô 2,217,000
Nam-mi-bi-a 2,104,900
Lát-vi-a 2,070,371
Xlô-ven-ni-a 2,061,560
Macedonia 2,059,794
Bốt-xoa-na 2,024,904
Kosovo 1,859,203
Găm-bi-a 1,825,000
Ca-ta 1,757,540
Ga-bông 1,564,000
E-xtô-ni-a 1,294,236
Mô-ri-xơ 1,286,051
Ba-ren 1,234,571
Xoa-di-len 1,220,000
Đông Ti-mo 1,066,409
Phi-gi 876,000
Síp 838,897
Djibouti 818,159
Guy-a-na 784,894
Bhutan 720,679
Cô-mô 669,300
Montenegro 620,029
Xu-ri-nam 534,000
Cáp-ve 491,875
Man-ta 417,617
Bru-nây 393,162
Ba-ha-ma 353,658
Ai-xơ-len 320,060
Bê-li-xê 312,971
Va-nu-a-tu 234,023
Xa-moa 186,340
Xan Lu-xi 166,526
Tông-ga 103,036
Aruba 101,484
Jersey 97,857
Xây-sen 90,945
Andorra 78,115
Dominica 71,293
Bermuda 64,237
Guernsey 62,431
Palau 21,000
Anguilla 13,452
Nauru 10,501
Tu-va-lu 10,444
Tokelau 1,411
Niue 1,000

Area

Nga 17,075,200 km²
Nam Cực 14,000,000 km²
Ca-na-đa 9,976,140 km²
Hoa Kỳ 9,629,050 km²
Trung Quốc 9,571,300 km²
Brasil 8,514,880 km²
Úc 7,682,300 km²
Ấn Độ 3,165,600 km²
Ác-hen-ti-na 2,780,400 km²
Ka-dắc-xtan 2,717,300 km²
An-giê-ri 2,381,740 km²
Công-gô - Kinshasa 2,344,880 km²
A-rập Xê-út 2,240,000 km²
Băng Đảo 2,166,090 km²
Mê-hi-cô 1,964,380 km²
Indonesia 1,904,440 km²
Xu-đăng 1,872,210 km²
Li-bi 1,757,000 km²
I-ran 1,648,000 km²
Mông Cổ 1,566,500 km²
Sát 1,284,000 km²
Pê-ru 1,280,000 km²
Ni-giê 1,267,000 km²
Ăng-gô-la 1,246,700 km²
Ma-li 1,240,190 km²
Nam Phi 1,219,090 km²
Cô-lôm-bi-a 1,141,750 km²
Ê-ti-ô-pi-a 1,133,380 km²
Bolivia 1,098,580 km²
Mô-ri-ta-ni 1,030,700 km²
Ai Cập 997,739 km²
Tan-da-ni-a 945,100 km²
Ni-giê-ri-a 923,768 km²
Vê-nê-zu-ê-la 912,050 km²
Nam-mi-bi-a 824,269 km²
Mô-dăm-bích 799,380 km²
Pa-ki-xtan 796,095 km²
Thổ Nhĩ Kỳ 779,452 km²
Chi-lê 756,626 km²
Dăm-bi-a 752,614 km²
Mi-an-ma 676,552 km²
Pháp 672,369 km²
Miền Nam Sudan 652,825 km²
Áp-ga-ni-xtan 652,225 km²
Xô-ma-li 637,700 km²
U-crai-na 603,700 km²
Ma-đa-gát-xca 587,041 km²
Bốt-xoa-na 581,730 km²
Kê-ni-a 580,367 km²
Y-ê-men 527,970 km²
Thái Lan 513,115 km²
Tây Ban Nha 505,990 km²
Ca-mơ-run 475,442 km²
Thụy Điển 449,964 km²
U-dơ-bê-ki-xtan 447,400 km²
Ma-rốc 446,550 km²
I-rắc 438,317 km²
Pa-ra-goay 406,752 km²
Dim-ba-bu-ê 386,670 km²
Na Uy 385,155 km²
Nhật Bản 377,837 km²
Đức 357,376 km²
Công-gô 342,000 km²
Phần Lan 338,436 km²
Ma-lay-xi-a 329,758 km²
Việt Nam 329,560 km²
Bờ Biển Ngà 322,462 km²
Ba Lan 312,684 km²
Ô-man 309,500 km²
Ý 301,323 km²
Phi-lip-pin 300,000 km²
Ê-cu-a-đo 272,045 km²
Niu Di-lân 270,534 km²
Ga-bông 267,667 km²
Tây Sahara 266,000 km²
Ghi-nê 245,857 km²
U-gan-đa 241,038 km²
Gha-na 238,500 km²
Ru-ma-ni 238,397 km²
Lào 236,800 km²
Guy-a-na 214,969 km²
Bê-la-rút 207,595 km²
Cư-rơ-gư-xtan 198,500 km²
Xê-nê-gan 196,722 km²
Xi-ri 185,180 km²
Campuchia 181,035 km²
U-ru-goay 176,215 km²
Tuy-ni-di 164,418 km²
Xu-ri-nam 163,265 km²
Băng-la-đét 147,570 km²
Nê-pan 147,181 km²
Tát-gi-ki-xtan 143,100 km²
Hy Lạp 131,957 km²
Ni-ca-ra-goa 129,494 km²
Ê-ri-tơ-rê-a 121,144 km²
Ma-la-uy 118,484 km²
Cu Ba 114,525 km²
Bê-nanh 112,622 km²
Hôn-đu-rát 112,492 km²
Bun-ga-ri 110,879 km²
Goa-tê-ma-la 108,889 km²
Ai-xơ-len 103,000 km²
Hàn Quốc 99,268 km²
Li-bê-ri-a 99,067 km²
Hung-ga-ri 93,030 km²
Bồ Đào Nha 92,345 km²
Gióc-đa-ni 89,556 km²
Xéc-bi 88,361 km²
Ai-déc-bai-gian 86,600 km²
Áo 83,879 km²
Cộng hòa Séc 78,864 km²
Lát-vi-a 76,660 km²
Pa-na-ma 75,517 km²
Xi-ê-ra Lê-ôn 71,740 km²
Ai-len 70,273 km²
Gru-di-a 69,700 km²
Xri Lan-ca 65,610 km²
Li-tu-a-ni-a 65,200 km²
Tô-gô 56,785 km²
Crô-a-ti-a 56,510 km²
Cốt-xta Ri-ca 51,060 km²
Xlô-va-ki-a 49,035 km²
E-xtô-ni-a 45,227 km²
Đan Mạch 43,094 km²
Hà Lan 41,543 km²
Thụy Sĩ 41,285 km²
Bhutan 38,394 km²
Đài Loan 36,225 km²
Ghi-nê Bít-xao 36,125 km²
Môn-đô-va 33,700 km²
Bỉ 30,528 km²
Lê-xô-thô 30,355 km²
Ác-mê-ni-a 29,800 km²
An-ba-ni 28,748 km²
Bu-run-đi 27,834 km²
Ha-i-ti 27,750 km²
Ru-an-đa 26,338 km²
Macedonia 25,713 km²
Djibouti 23,200 km²
Bê-li-xê 22,965 km²
I-xra-en 21,946 km²
Tông-ga 21,383 km²
En-san-va-đo 21,041 km²
Xlô-ven-ni-a 20,253 km²
Phi-gi 18,376 km²
Cô-oét 17,818 km²
Xoa-di-len 17,363 km²
Đông Ti-mo 14,609 km²
Ba-ha-ma 13,939 km²
Montenegro 13,812 km²
Va-nu-a-tu 12,190 km²
Ca-ta 11,427 km²
Găm-bi-a 11,295 km²
Ha-mai-ca 10,991 km²
Kosovo 10,908 km²
Li-băng 10,452 km²
Síp 9,251 km²
Puerto Rico 8,870 km²
Bru-nây 5,765 km²
Cáp-ve 4,033 km²
Xa-moa 2,831 km²
Lúc-xăm-bua 2,596 km²
Mô-ri-xơ 2,040 km²
Cô-mô 1,862 km²
Ki-ri-ba-ti 811 km²
Dominica 750 km²
Ba-ren 707 km²
Singapore 648 km²
Xan Lu-xi 616 km²
Đảo Man 572 km²
Bermuda 533 km²
Palau 488 km²
Andorra 468 km²
Xây-sen 454 km²
Grê-na-đa 344 km²
Man-ta 316 km²
Man-đi-vơ 298 km²
Niue 260 km²
Mô-na-cô 202 km²
Aruba 193 km²
Jersey 116 km²
Montserrat 102 km²
Anguilla 102 km²
Guernsey 78 km²
Pitcairn 47 km²
Tu-va-lu 26 km²
Nauru 21 km²
Tokelau 10 km²